Povinnosť rodičov (dieťaťa s trvalým pobytom na Slovensku)

Informácie ohľadom povinnej školskej dochádzky na Slovensku nájdete tu:

https://www.minedu.sk/informacie-pre-rodicov/?fbclid=IwAR1YcrSEAcLFvn8q-iqCaW3knFYyYchtC7opBMyZL8kkW7GPj8gjA9kAY8c

Z uvedených informácií vyplýva, že táto povinnosť sa vzťahuje iba na rodičov dieťaťa, ktoré má nahlásený trvalý pobyt na Slovensku (Narozdiel od povinností českých rodičov, kde skutočnost trvalého pobytu nemá vlpyv na túto povinnosť a rozhoduje občianstvo.).

V prípade miesta trvalého pobytu žiaka mimo územia Slovenskej republiky plní žiak povinnú školskú dochádzku v súlade s platnými právnymi predpismi v krajine trvalého pobytu.